Disclaimer

E-MAIL

In verband met de verzending van e-mails (elektronische berichten) wil Constructiv in herinnering brengen dat gebruikers een e-mail altijd op eigen risico gebruiken en dat Constructiv elke verantwoordelijkheid afwijst voor enerzijds de schade die het gebruik van een e-mail kan veroorzaken en voor anderzijds het gebruik en de vertrouwelijkheid die aan een e-mail verbonden kunnen worden.

Alle e-mails van Constructiv bevatten dus de volgende boodschap:

"Deze e-mail en de eventuele bijlagen mogen uitsluitend gebruikt worden door de perso(o)n(en) die vermeld worden als geadresseerde(n). Hij bevat vertrouwelijke informatie en/of informatie die beschermd is door de wet op de intellectuele eigendom of door andere wetten. Hij verbindt Constructiv geenszins, tenzij contractueel in een geschrift overeengekomen tussen de geadresseerde(n) en Constructiv. Als u deze e-mail per vergissing zou ontvangen, verzoeken wij u de afzender hier zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen door op deze e-mail te antwoorden en hem onmiddellijk te verwijderen. Het is verboden deze e-mail of een deel ervan rechtstreeks/onrechtstreeks te gebruiken, te onthullen, te verspreiden, af te drukken of te kopiëren als u niet tot de geadresseerden behoort. Bovendien moet u op elk ogenblik alle nodige maatregelen nemen tegen virussen en ziet Constructiv af van elke verantwoordelijkheid in geval van verlies/schade verbonden aan de ontvangst/het gebruik van deze e-mail."

BEZOEKEN AAN DE WEBSITE

Algemeen

De website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken over de diverse activiteiten van Constructiv. De informatie op de website is in geen enkel geval bedoeld om de officiële, wettelijke en reglementaire teksten die de diverse activiteiten van Constructiv regelen, te vervangen. Niettegenstaande Constructiv er altijd naar streeft om actuele en correcte informatie te verspreiden, garandeert Constructiv noch de juistheid of de exhaustiviteit van deze informatie noch zijn geschiktheid voor de persoonlijke situatie van de gebruiker. De informatie op de website van Constructiv kan in geen enkel geval beschouwd worden als een verbintenis van deze laatste om voor zijn diensten in aanmerking te komen.

Gebruik

Constructiv probeert in de mate van het mogelijke kwaliteitsvolle en geactualiseerde informatie te bieden door de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden.

Hiertoe behoudt Constructiv zich het recht voor om de inhoud van de website of de voorstelling van de diensten online op elk moment aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

Constructiv wijst echter elke verantwoordelijkheid af in het geval de meegedeelde informatie onvolledig, fout of onnauwkeurig zou blijken. De beschikbare informatie vormt dus geen beroepsmatig of juridisch advies en de gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

Constructiv kan niet waarborgen dat zijn website volledig gevrijwaard is van onderbrekingen, onder meer om technische redenen, bijvoorbeeld onderhoud, of om andere redenen.

De gebruiker aanvaardt dat de toegang tot/het gebruik van de website op zijn eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Constructiv is geenszins aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade door het gebruik van de site, noch voor het verlies van gegevens of gederfd inkomen, noch voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op zijn website, noch voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden.

Constructiv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor misbruiken die verband houden met de verspreiding van wachtwoorden/gebruikersnamen door de gebruiker van de website.

Bescherming van persoonsgegevens

De meeste inlichtingen op de website van Constructiv kunnen vrij geraadpleegd worden zonder vastlegging van persoonsgegevens.

In bepaalde gevallen moet de gebruiker echter persoonsgegevens verstrekken. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u onze Privacy policy raadplegen.

Intellectuele eigendom

De website van Constructiv en de inhoud ervan zijn beschermd door de Belgische wetten inzake auteursrechten en bescherming van de intellectuele eigendom.

Tenzij anders bepaald behoren alle auteursrechten op deze website (aanpassing, verspreiding, verdeling, kopie, reproductie, vertaling van de website, de inhoud of een gedeelte ervan, onder eender welke vorm en met om het even welk middel) toe aan Constructiv.

Constructiv geeft toestemming om materiaal van de website te halen voor persoonlijk gebruik. De opslag en de reproductie van de website van Constructiv voor commerciële doeleinden is strikt verboden. De mededeling in verband met de bestaande auteursrechten moet op elke kopie vermeld worden ('Bron: website van Constructiv').

Links naar andere sites

De website bevat links naar andere websites die de gebruiker kunnen interesseren. Constructiv is echter niet verantwoordelijk voor deze websites, noch voor de inhoud ervan, en wijst elke verantwoordelijkheid af voor het materieel, voor de gegevens van elke aard die op deze gelinkte sites staan of worden verspreid, en voor de eventuele verwerking van persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

De bepalingen uit deze disclaimer ressorteren volledig onder het Belgisch recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.