Over de campagne Wees alert voor asbest

                                           
Met deze nationale sensibiliserings- en preventiecampagne Wees alert voor asbest willen Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s en Constructiv, dienstverlenende organisatie van en voor de bouwsector, je bewustmaken van de risico’s die blootstelling aan asbestvezels met zich meebrengt.

Tegelijk willen Constructiv en Fedris met de campagne aantonen dat asbest verwijderen niet gevaarlijk hoeft te zijn als er op een correcte manier met asbesthoudende materialen wordt omgesprongen.
         
Blootstelling aan asbestvezels houdt namelijk gezondheidsrisico’s in waarvan de gevolgen zich mogelijks pas 25 tot 40 jaar na de eerste blootstelling manifesteren. Daarbij kan het gaan om ernstige ziektes als asbestose of mesothelioom. Je kan je echter beschermen tegen deze risico’s zodat het verwijderen van asbesthoudende materialen veilig kan uitgevoerd worden.

De mogelijke blootstelling aan asbest vormt een probleem voor de maatschappij en een sterk preventiebeleid is daarom belangrijk.

Nood aan structurele maatregelen

Uit studies is gebleken dat ongeveer twee miljoen ton asbest aanwezig is in Vlaanderen en wellicht evenveel in WalloniĆ«. De verschillende overheden nemen op diverse niveaus al heel wat initiatieven om BelgiĆ« asbestvrij te maken: Vlaanderen heeft bijvoorbeeld de ambitie om tegen 2040 asbestveilig te zijn.

Ondertussen bereiken veel asbesthoudende producten het einde van hun levensduur: golfplaten die werden geproduceerd in 1975 bereiken bijvoorbeeld hun maximale levensduur in 2025. Daardoor gaan ze verweren en geven ze asbestvezels vrij die een risico voor onze gezondheid vormen.

Er is dus zeker nood aan structurele maatregelen om het veilig verwijderen van asbesthoudende materialen te bevorderen.
 
Niettegenstaande de verschillende initiatieven bij de diverse overheden, staan we alsnog voor een immense uitdaging.

Al in 2009 werd onder impuls van de bouwsector en via de Vaste Commissie Bouw (VCB) van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (HRPBW) het Asbestforum opgericht. Het doel: de bevolking informeren en uitwisseling van goede praktijken bevorderen.

In 2014 hebben de sociale partners binnen de bouwsector het asbestmemorandum gepubliceerd met o.a. volgende vaststellingen:

  • De risico’s zijn onvoldoende gekend.

  • Preventiemaatregelen bij eenvoudige handelingen worden onvoldoende toegepast.

  • Er is nog blootstelling aan asbest in de buurt van containerparken.

  • Er is nog blootstelling bij werken uitgevoerd door particulieren.

  • Doorgedreven sensibiliseringsacties naar opdrachtgevers en particulieren blijven noodzakelijk.

Kortom, een campagne zoals Wees alert voor asbest heeft meer dan ooit zijn bestaansreden!
 

Doelgroepen

De campagne richt zich zowel tot iedereen die actief is in de bouwsector als tot iedereen die zelf zijn woning renoveert of die nabij een asbestgevoelige buurt woont of werkt.

Het campagnecharter 

Zoals eerder vermeld, is de campagne een gezamenlijk initiatief van Fedris en Constructiv. De campagne zal echter pas geslaagd zijn als de werkgevers- en werknemersorganisaties, de overheid, de partners en particulieren samenwerken!

Gelukkig engageerden een aantal belanghebbende partijen zich al meteen om de acties van de campagne bijkomend te ondersteunen en te versterken. Om dit engagement te tonen, ondertekenden zij op 25 september het campagnecharter. Zie de foto's van deze ondertekening op onze Facebookpagina.

De ondertekenaars verbinden zich ertoe om, door onderlinge afstemming van eigen en gemeenschappelijke acties, maximaal bij te dragen tot de gemeenschappelijke doelstellingen: de blootstelling aan asbest verminderen en het bewustzijn over de asbestproblematiek verhogen.
 

Partners

Binnen een overlegplatform zullen de charterondertekenaars hun acties onderling afstemmen met een nog steeds groeiende lijst van bijkomende partners en stakeholders.